Kijėlių specialusis ugdymo centras

Mokinių maitinimas

Molėtų r. Kijėlių specialiajame ugdymo centre (adresu: Pušynėlio g. 2, Kijėlių kaimas, Luokesos seniūnija, Molėtų rajonas, LT-33153), įstaigos darbo laikas-pirmadieniais -ketvirtadienias nuo 8.00 iki 17. 00 valandų, penktadieniais- nuo 8.00 iki 15.45.  valandų.  Mokslo metų dienomis  mokiniai yra maitinami pagal 11 metų ir vyresnių vaikų amžiaus grupę sudarytus valgiaraščius:

    Sveikatai palankus mokinių maitinimas organizuojamas vadovaujantis LR SAM ministro 2018 m. balandžio 10 d. patvirtintu įsakymu V-394 „ Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo,  bendrojo ugdymo mokyklose  ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“  pakeitimo (Žin., 2011, Nr. 1406577, nauja redakcija 2018-04-24; i.k. 2018-06471) 

Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2022 vasari 24 dienos sprendimu B1-31   nustatyti maitinimo įkainiai mokinių tėvams (globėjams):

1. Nustatyti Kijėlių specialiojo ugdymo centro mokinių maitinimo lėšų, skiriamų vienai dienai vienam mokiniui, dydžius ir maitinimo rūšis:

Eil. Nr.

Pusryčių kaina, eurais

Pietų kaina, eurais

Pavakarių kaina, eurais

Bendras maitinimo lėšų dydis vienai dienai, eurais

1.1.

0,80

2,00

0,50

3,30

2. Nustatyti, kad tėvai (globėjai) moka 100 procentų pirmame šio sprendimo punkte nustatyto maitinimo lėšų dydžio mokestį už kiekvieną mokinio lankytą dieną.

3. Nustatyti, kad tėvai (globėjai) už mokinį, kuriam, vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašo, patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. B1-84 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos, Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos, Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo“, 5 ir 7 punktais paskirtas mokinių nemokamas maitinimas (toliau – nemokamas maitinimas), moka lėšų, nustatytų maitinimui vienai dienai vienam mokiniui ir nemokamam maitinimui, dydžių skirtumą.

4. Nustatyti, kad tėvai (globėjai) gali rinktis maitinimo rūšis ir  apie tai prieš 10 dienų raštu informuoti Kijėlių specialiojo ugdymo centro direktorių.

5. Pripažinti netekusiais galios:

5.1. Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 29 d. sprendimą Nr. B1-222 „Dėl Kijėlių specialiojo ugdymo centro mokinių maitinimo lėšų, skiriamų vienai dienai vienam mokiniui, dydžių ir mokesčio už maitinimą nustatymo“;

5.2. Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. B1-178 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. B1-222 „Dėl Kijėlių specialiojo ugdymo centro mokinių maitinimo lėšų, skiriamų vienai dienai vienam mokiniui, dydžių ir mokesčio už maitinimą nustatymo pakeitimo“.

 

Molėtų r. Kijėlių specialiajame ugdymo centre nemokamas mokinių maitinimas gali būti skiriamas:

  • nemokamiems pietums, atsižvelgus  į šeimos gyvenimo sąlygas, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai;
  • pusryčiams  ir pavakariams mokiniams, Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos (toliau – komisija) sprendimu, gali būti skiriami, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VRP  dydžio.

Dėl socialinės paramos mokiniams reikia kreipitis į Molėtų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių 113 kab., tel. (8 383) 54 798.

Arba į Molėtų r. Kijėlių specialiajame ugdymo centro administraciją tel. (8383) 53417.

Atnaujinta: 2024-03-27