Kijėlių specialusis ugdymo centras

Apie ugdymo centrą

Ugdymo centras vykdo šias veiklas:

 • vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro patvirtintomis Bendrosiomis programomis, atsižvelgdamas į Molėtų rajono  savivaldybės ir Ugdymo centro bendruomenės reikmes, taip pat mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;
 • rengia individualizuotas pradinio ugdymo ir individualizuotas pagrindinio ugdymo programas, neformaliojo vaikų švietimo programas bei mokinių poreikius tenkinančias individualias programas;
 • užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;
 • sudaro palankias sąlygas, skatinančias ir puoselėjančias mokinių dorovinę, kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti jų saviugdos ir saviraiškos poreikius;
 • teikia informacinę, specialiąją, specialiąją pedagoginę, psichologinę, socialinę pedagoginę  pagalbą, užtikrina  mokinių priežiūros priemones;
 • įvertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius,  bendradarbiauja su Pedagogine psichologine tarnyba ir kitomis institucijomis skiriant ir vykdant specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • organizuoja  tėvų (kitų teisėtų mokinių atstovų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka;
 • sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti kvalifikaciją, dalintis gerąja patirtimi;
 • kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę ir edukacines aplinkas;
 • organizuoja  ir vykdo Ugdymo centre mokinių maitinimą ir vežiojimą;
 • mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai mokiniams išduodami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 • viešai skelbia informaciją apie Ugdymo centro veiklą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 • atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

Ugdymo centro  veiklos tikslas – labai didelių ir didelių specialiųjų poreikių (intelekto sutrikimas ir kompleksinė negalia) Molėtų rajono asmenų nuo 6 (7) iki 21 metų mokymas, lavinimas bei vertybinių nuostatų formavimas, pripažįstant šių asmenų gebėjimus ir galias.

Atnaujinta: 2022-07-24
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30