Kijėlių specialusis ugdymo centras

Psichologas

Psichologe ugdymo centre dirba

Ramunė Vidžiūnienė Psichologė (I kategorija)

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinės

Nekontaktinės Priėmimo valandos

Pirmadienis

8.00 – 12.00 17.00 – 18.00 8.00 – 12.00

Antradienis

 –  17.00 – 18.00  – 

Trečiadienis

 –  17.00 – 18.00  – 

Ketvirtadienis

 –  17.00 – 18.00  – 
Penktadienis  –   –   – 

Kontaktai Telefonas +370 383 53417

El. paštas Rašyti

Psichologės veikla

 • Ugdymo centro psichologas pagal poreikį konsultuoja mokinius, jų tėvus ir mokytojus.
 • Atlieka psichologinį įvertinimą, tyrimus ir psichologinį švietimą, veda  individualius  užsiėmimus, mokiniams  turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų.
 • Pateikia psichologinio įvertinimo išvadas ir rekomendacijas tėvams, mokytojams ir ugdymo centro vadovui. Psichologas  stebi ugdymo proceso vyksmą, išryškėjus problemoms teikia rekomendacijas veiklos korekcijai.

Psichologės individualaus darbo su mokiniais laikas:

pirmadieniais 8.00 – 12.00 val.

 

 • vertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;

 • bendradarbiauja su mokytoju, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba centro specialiojo ugdymo komisijoje;

 • konsultuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) psichologinių problemų sprendimo klausimais;

 • rengia individualias rekomendacijas mokinių psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;

 • inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius;

 • dalyvauja formuojant teigiamą centro  bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius;

 • šviečia bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

 • renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su centro  bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.), bei atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną;

 • teikia informaciją apie mokinius, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su šių mokinių ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;

 • centre atlieka aktualius psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į centro  bendruomenės poreikius;

           

Atnaujinta: 2024-03-27