Kijėlių specialusis ugdymo centras

Korupcijos prevencija

Drauge užkirskime kelią korupcijos apraiškoms

 

 Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“) – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas (Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymas).

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas nurodo, jog korupcijos prevencija siekiama, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką, demokratiją, kurti socialinę gerovę, stiprinti nacionalinį saugumą, didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę. Pagrindiniai korupcijos prevencijos uždaviniai yra šie:

1) atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti;

2) atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo;

3) užtikrinti realų ir veiksmingą korupcijos prevencijos teisinį reguliavimą;

4) teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmą;

5) įtraukti į korupcijos prevenciją gyventojus, visuomenines organizacijas;

6) skatinti skaidrų ir atvirą viešųjų paslaugų teikimą.

UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR KONTROLĘ Molėtų r. Kijėlių specialiajame ugdymo centre atsakinga  vyr. auklėtoja Lina Rupeikienė. Į šį asmenį galite kreiptis pastebėję  neteisėtus veiksmus Molėtų r. Kijėlių specialiajame ugdymo centre.

 

     Centro darbuotojai vadovaujasi "Molėtų rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, elgesio kodeksu", patvirtintu Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymu nr. B6-1463

 http://file:///C:/Users/KUC-A/Downloads/Tarnautoj%C5%B3irdarbuotoj%C5%B3elgesiokodeksas%20(2).pdf

Informaciją apie pažeidimą galima teikti šiais būdais:

  • asmeniškai įstaigos vadovo paskirtam asmeniui –  Linai Rupeikienei; paštu Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centre, adresu: Pušynėlio g. 2, Kijėlių kaimas, Molėtų rajonas LT-33153, atsiųsdamas užpildytą Pranešimo apie pažeidimą formą arba laisvos formos pranešimą, kuriame turi būti pateikta Aprašo 10 punkte nurodyta informacija. Siunčiant pranešimą paštu, po adresato pavadinimu turi būti nurodoma žyma „ANTIKORUPCINĖS VEIKLOS             KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI             ASMENIŠKAI“ arba žodžiu, tiesiogiai atvykęs į centrą pas kompetentingą subjektą  (Pušynėlio g. 2, Kijėlių kaimas, Molėtų rajonas).
  • elektroniniu paštu pranesimams.ksuc@gmail.com

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant pranešimo apie pažeidimą dėl korupcijos apraiškų formą (word formatu čia)

Pranešime turi būti nurodyta:

  • kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;
  • sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;
  • vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė kiti kontaktiniai duomenys;
  • jei įmanoma, pateikite bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

 Vadovo paskirtas asmuo administruoja vidinį apie pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą.

Įstaigos vadovo patvirtintas Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centro  vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašu(čia.)

Taip pat galite kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT), adresas internete:

https://www.stt.lt/pateikti-pranesima-apie-korupcija/

 

LR Pranešėjų apsaugos įstatymas numato, jog įstaigose būtų įdiegtas funkcionuojantis vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas, kuriuo kiekvienas asmuo, kurį su įstaiga šiuo metu sieja arba ankščiau siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, galėtų pranešti apie įstaigoje galimai rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinius nusižengimus, tarnybinius nusižengimus, darbo pareigų pažeidimus, šiurkščius privalomų profesinės etikos normų pažeidimus ar kitas grėsmes viešajam interesui, apie kurias asmuo (pranešėjas) sužino iš savo turimų ar turėtų darbo santykių arba sutartinių santykių su įstaiga.

 

 

 Teisės aktais reglamentuojantys pranešėjų apsaugą ir vidinio apie pažeidimus teikimo kanalo sukūrimą:

 

Drauge pasipriešinkime mobingui

Sužinokime ir veikime kartu aptartiant, koks elgesys laikytinas mobingu, kokios aplinkybės ir priežastys sukuria prielaidas tokiam elgesiui pasireikšti, su kokiais iššūkiais tenka susidurti sprendžiant šią problemą, kur ir kokios pagalbos galime ieškoti.

Daugaiu informacijos mobingo pevencijos tema pateikiama Nacionalinė švietimo agentūros tinklapyje (NŠA) ,

atmintinėje mokyklų vadovams ir darbuotojams(spausti čia): https://www.nsa.smm.lt/bendruju-reikalu-departamentas/leidiniai/naujausi/ 

/Mobingo-prevencija.pdf

 

Atnaujinta: 2024-03-27