Kijėlių specialusis ugdymo centras

ATMINTINĖ SIEKIANTIEMS AUKŠTESNĖS KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS

 

ATMINTINĖ

MOKYTOJAMS, AUKLĖTOJAMS IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTAMS, BESIRUOŠIANTIEMS SIEKTI AUKŠTESNĖS KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS.

 • Atmintinė parengta vadovaujantis Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatais (2008 m. lapkričio 24 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK-3216; Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2019-04-18). Atestacijos nuostatai yra paskelbti internete adresu:
 • https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.332784/asr

 

Juose nustatytos keturios mokytojų kvalifikacinės kategorijos – mokytojo, vyresniojo mokytojo, mokytojo metodininko, mokytojo eksperto. Aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) ir pedagogo kvalifikaciją įgijusio asmens kvalifikacija prilyginama mokytojo kvalifikacinei kategorijai. Aukštesnės kvalifikacinės kategorijos galima siekti:

 • vyresniojo mokytojo – turinčiam aukštąjį ar aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją, turinčiam ne mažesnį kaip ketverių paskutinių metų dalyko mokymo darbo stažą, gebančiam gerai organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo ir mokymosi procesą, nuolat atnaujinančiam savo žinias, aktyviai dalyvaujančiam metodinėje veikloje, skleidžiančiam savo gerąją pedagoginio darbo patirtį institucijoje;
 •  mokytojo metodininko – turinčiam aukštąjį ar aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, turinčiam mokomojo dalyko (pareigybės) ir pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip penkerių paskutinių metų dalyko mokymo (pareigybės) darbo stažą, gebančiam puikiai organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo ir mokymosi procesą, pedagogines situacijas, diegiančiam šiuolaikinės didaktikos principus ir metodus, nuolat atnaujinančiam savo žinias, rengiančiam ugdymo projektus, aktyviai dalyvaujančiam metodinėje veikloje, skleidžiančiam savo gerąją pedagoginio darbo patirtį institucijoje ir regione;
 •   mokytojo eksperto – turinčiam aukštąjį išsilavinimą, turinčiam mokomojo dalyko (pareigybės) ir pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip šešerių paskutinių metų dalyko mokymo (pareigybės) darbo stažą, gebančiam profesionaliai organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo ir mokymosi procesą, tiriančiam pedagogines situacijas, naujas mokymosi strategijas, taikančiam jas, kuriančiam savo veiksmingas mokymosi strategijas, rengiančiam ugdymo projektus, mokymo, mokymosi bei metodines priemones, skleidžiančiam gerąją pedagoginio darbo patirtį institucijoje, regione ir šalyje. Aukštesnės kvalifikacinės kategorijos galite siekti praėjus ne mažiau nei 2 metams nuo paskutinės atestacijos.

 

 •  Perspektyvinė atestacijos programa švietimo įstaigoje sudaroma trejiems metams. Kiekvienais metais slenkamuoju principu programa papildoma naujai atestuotis ketinančiais mokytojais.
 • Atidžiai perskaitykite Atestacijos nuostatus ir nuspręskite, kokią kvalifikacinę kategoriją pretenduojate įgyti.

 

 •   Rinkite medžiagą, kuri atitiktų siekiamos kvalifikacinės kategorijos kompetencijos ir praktinės veiklos įvertinimo kriterijus ir patvirtintų, kad esate verti aukštesnės kvalifikacinės kategorijos.

 

 •  Jei atestuojatės pirmą kartą ir siekiate mokytojo kategorijos, bus vertinama jūsų ne trumpesnė kaip paskutinių vienerių metų praktinė veikla; jei siekiate aukštesnės kvalifikacinės kategorijos – ne trumpesnė kaip paskutinių trejų metų praktinė veikla.

 

Ugdymo centro  atestacijos komisijai pateikite:

 •  prašymą įrašyti jus į Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programą;
 •  Mokytojo duomenų anketą (Atestacijos nuostatų 2 priedas);
 • Jei atestuojatės pirmą kartą, užsirašykite į šiuos kursus:

1. kalbos kultūros (netaikoma lietuvių kalbos mokytojams),

2. kompiuterinio raštingumo (netaikoma informacinių technologijų mokytojams),

         3. specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos (nebent jūsų diplome nurodyta, kad esate šių dalykų specialistas).

 • Baigę kursus, jūs gausite tai patvirtinančius pažymėjimus, kuriuos privalėsite pateikti atestacijos komisijai.

 

Mokytojo kategorijos arba vyresniojo mokytojo kategorijos siekiančio mokytojo praktinę veiklą vertina mokyklos vadovas  ir švietimo įstaigoje dirbantis aukštesnės kategorijos mokytojas;

Metodininko praktinę veiklą vertina mokyklos vadovas ir 2 steigėjo pasiūlyti asmenys;

Eksperto praktinę veiklą vertina mokyklos, steigėjo ir Mokytojų kompetencijos centro deleguoti asmenys.

 

Minėtos institucijos paskirs vertintojus. Jūs su jais turėtumėte susisiekti ir susitarti, kada ir kokias pamokas jie stebės.

 

Jums gali būti įskaityta įgyta kvalifikacinė kategorija (mokant giminingų dalykų):

 - logopedui, dirbančiam specialiuoju pedagogu, ir atvirkščiai;

- logopedui, dirbančiam surdopedagogu, ir atvirkščiai;

- surdopedagogui ar tiflopedagogui, mokančiam giminingus tos pačios srities dalykus arba dirbančiam kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ar aklųjų ir silpnaregių vaikų auklėtoju ar šiam auklėtojui dirbant surdopedagogu ar tiflopedagogu;

- iki 1998 m. kovo 1 d. atestuotam specialiajam pedagogui (išskyrus surdopedagogą ir tiflopedagogą) ir logopedui, turinčiam teises aktuose nustatytą kvalifikaciją, mokančiam sutrikusio intelekto vaikus bet kurių dalykų.

- vaikų globos įstaigos, mokyklos bendrabučio auklėtojui, dirbančiam auklėtoju specialiojoje mokykloje ar kitoje įstaigoje (vaikų sanatorijoje, ligoninėje ir kt., išskyrus ikimokyklinio ugdymo įstaigą), ir atvirkščiai;

- bet kurio dalyko (pareigybės) mokytojui, vadovaujančiam klasei (turinčiajam ne vieną kvalifikacinę kategoriją įskaitoma aukščiausia);

- socialiniam pedagogui (turinčiam socialinio pedagogo kvalifikaciją ar socialinio darbuotojo ir pedagogo kvalifikacijas), dirbančiam auklėtoju (išskyrus ikimokyklinio ugdymo ir specialiųjų mokyklų (ugdymo centrų) bendrabučių auklėtojus) mokančiam etikos, pilietiškumo pagrindų ar filosofijos;

- mokykloje atestuotam specialiajam pedagogui (įskaitant logopedą, surdopedagogą, tiflopedagogą), socialiniam pedagogui, dirbančiam Pedagoginėje-psichologinėje tarnyboje, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre, ir atvirkščiai;

Prieš pamokų ar  užsiėmimų stebėjimą  pasirūpinkite  dokumentų formomis (Atestacijos nuostatų 5, 6, 8 priedai), kurias turėsite pildyti jūs ir vertintojai. Vertintojams pateikite ir šiuos dokumentus: planus; paties parengtas mokymo ir mokymosi priemones, metodines priemones, leidinius, metodinius straipsnius, pranešimus, renginių planus, pažymas dėl vestų seminarų, gerosios pedagoginės patirties sklaidos įrodymų, paties parengtus ir vykdytus projektus, ugdymo proceso tyrimo medžiagą ir kt.( Medžiaga turi įrodyti, kad jūs pagrįstai pretenduojate įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją. Medžiagą geriausia rinkti pagal Atestacijos nuostatų 1 priede išdėstytus vertinimo kriterijus. Vertintojai ne tik stebės 4 jūsų pamokas, bet ir analizuos išorės audito ataskaitas, praeitos atestacijos duomenis, jūsų ugdomosios ir metodinės veiklos dokumentus. Jie taikys įvairius metodus: interviu, pokalbį, dokumentų analizę.

Mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veiklos vertinimas ir atestacija neturi užtrukti ilgiau nei šešis mėnesius. Jei nesutinkate su praktinės veiklos įvertinimu (vertintojams supažindinus jus su vertinimo rezultatais), iki atestacijos komisijos posėdžio jūs gali kreiptis į atestacijos komisiją pateikdamas argumentuotą prašymą dėl praktinės veiklos vertinimo peržiūrėjimo.

Ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki atestacinės komisijos posėdžio mokyklos atestacinės komisijos sekretoriui pateikite:

– patikslintą Mokytojo duomenų anketą (Atestacijos nuostatų 2 priedas);

neprivalote, bet galite pateikti Mokytojo kvalifikacijos tobulinimo lentelę (Atestacijos nuostatų 3 priedas); neprivalote, bet galite pateikti Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo savianalizės anketą, parengtas pagal 4 priede pateiktą formą; neprivalote, bet galite pateikti savivaldybės atitinkamo metodinio būrelio (tarybos) ar apskrities viršininko administracijos metodinės tarybos rekomendaciją mokytojo metodininko ar mokytojo eksperto kvalifikacinei kategorijai įgyti.

Atestacijos komisijos posėdžio, kuriame bus priimtas sprendimas dėl jūsų kvalifikacijos. Posėdyje turi dalyvauti atestacinės komisijos nariai, jūs, jūsų praktinio darbo vertintojas(-ai). Stebėtojo teisėmis gali dalyvauti LR Švietimo ir mokslo ministerijos, apskrities viršininkų administracijų valstybinės švietimo priežiūros skyrių atstovai.

Kvalifikacinė kategorija atestacijos komisijos nutarimu suteikiama nuo sausio 1 d. (jei atestuojama rugsėjo 1 d. – gruodžio 31 d. laikotarpiu) arba rugsėjo 1 d. (jei atestuojama sausio 1 d. – rugpjūčio 31 d. laikotarpiu). Institucijos vadovas įsakymu nustato darbo užmokesčio koeficientą pagal suteiktą kvalifikacinę kategoriją.

 Jūsų įgyta kvalifikacinė kategorija galios, kol atestacijos komisija nustatys, kad jūsų veikla neatitinka turimos kvalifikacinės kategorijos reikalavimų.

Jei jūsų netenkins atestacijos komisijos nutarimas, jūs turite teisę per 14 kalendorinių dienų nuo nutarimo priėmimo dienos pateikti apeliaciją steigėjo apeliacinei komisijai.

Nutraukus pedagoginę veiklą, jūsų įgyta kvalifikacinė kategorija galios penkerius metus.

 

 

Atnaujinta: 2024-03-27