Kijėlių specialusis ugdymo centras

Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas)  įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Pranešimus apie pastebėtus pažeidimus Molėtų r. Kijėlių specialiajame centre gali pateikti  darbuotojai arba asmenys sutartiniais santykiais (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.)  susiję su įstaiga.

Pažeidimas – Įstaigoje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas, mėginimas nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių santykių su Įstaiga arba įdarbinimo ar kitų iki sutartinių santykių metu.

Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu.

Siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus ir užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją bei atskleidimą, Pranešėjų apsaugos įstatymas nustato:

  • apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų apsaugos pagrindus ir formas;
  • apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas;
  • apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones.

VIDINIS KANALAS

Informaciją apie pažeidimą galima teikti šiais būdais:

  • asmeniškai įstaigos vadovo paskirtam asmeniui –  Linai Rupeikienei; paštu Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centre, adresu: Pušynėlio g. 2, Kijėlių kaimas, Molėtų rajonas LT-33153, atsiųsdamas užpildytą Pranešimo apie pažeidimą formą arba laisvos formos pranešimą, kuriame turi būti pateikta Aprašo 10 punkte nurodyta informacija. Siunčiant pranešimą paštu, po adresato pavadinimu turi būti nurodoma žyma „ANTIKORUPCINĖS VEIKLOS             KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI  ASMENIŠKAI“ arba žodžiu, tiesiogiai atvykęs į centrą pas kompetentingą subjektą  (Pušynėlio g. 2, Kijėlių kaimas, Molėtų rajonas).
  • elektroniniu paštu pranesimams.ksuc@gmail.com

KITI KANALAI

asmenys, norintys pateikti informaciją – prašymus, skundus, pranešimus apie korupcijos apraiškas ar įtarimus apie tokio pobūdžio veikas  Jūsų Įstaigoje, gali pranešti Lietuvos Respublikos prokuratūrai, Specialiųjų tyrimų tarnybai arba kitai ikiteisminio tyrimo įstaigai. Taip pat Savivaldybės administracijoje tai padarydami anonimiškai Savivaldybės pirmajame aukšte esančioje pranešimų dėžutėje arba asmeniui atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę  Molėtų rajono savivaldybės administracijoje - vyriausiajai specialistei Sigitai Saugūnienei, tel.  8 66507952 arba el. paštu: korupcijai-ne@moletai.lt.

Nuoroda: https://www.moletai.lt/praneskite-apie-korupcija/.

Atnaujinta: 2024-03-27