Kijėlių specialusis ugdymo centras

ĮSTAIGOS NUOSTATAI

PATVIRTINTA

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2012 m. rugsėjo  13    d.

sprendimu Nr. B1-150

                                                    

MOLĖTŲ R. KIJĖLIŲ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO NUOSTATAI

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja biudžetinės įstaigos Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centro teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, mokymo proceso organizavimo būdus, vykdomas programas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, mokyklos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę ir mokyklos veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Ugdymo centro  oficialusis pavadinimas – Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras (toliau – Ugdymo centras), trumpasis pavadinimas – Kijėlių SUC. Duomenys apie Ugdymo centrą, kaip juridinį asmenį, kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 195401122.

3. Ugdymo centras įsteigtas 1998 m. spalio 9 d. Utenos apskrities viršininko administracijos sprendimu (įregistravimo Nr. 42).  Savo veiklą ugdymo centras pradėjo 1997 m. lapkričio 22 dieną.

4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Ugdymo centro priklausomybė – savivaldybės mokykla.

6. Ugdymo centro savininkas – Molėtų rajono  savivaldybė.

 1. Ugdymo centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Molėtų rajono savivaldybės taryba, kuri :

7.1. tvirtina Nuostatus;

7.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Ugdymo centro direktorių;

7.3. priima sprendimą dėl Ugdymo centro reorganizavimo, struktūros pertvarkos ar likvidavimo;

7.4. priima sprendimą dėl Ugdymo centro skyriaus steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

7.5. priima sprendimą dėl Ugdymo centro buveinės pakeitimo;

7.6. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir Nuostatuose jos kompetencijai  priskirtus klausimus.

 1. Buveinė – Kijėlių kaimas, Luokesos seniūnija, LT-33153, Molėtų rajonas..
 2. Grupė – bendrojo ugdymo mokykla.
 3. Tipas – pagrindinė mokykla.
 4.  Pagrindinė paskirtis – pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla, intelekto sutrikimą turintiems mokiniams. Pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla, įvairiapusių raidos sutrikimų turintiems mokiniams.
 5. Mokymo kalba – lietuvių.
 6. Mokymo formos ir organizavimo būdai – grupinio mokymosi, vykdoma kasdienio mokymosi būdu .
 7. Vykdomos švietimo programos – individualizuota pradinio ugdymo, individualizuota pagrindinio ugdymo.
 8. Išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai – pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, mokymosi pasiekimų pažymėjimas.
 9. Ugdymo centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais,  Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

II. UGDYMO CENTRO VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

17. Ugdymo centro veiklos sritis – švietimas.

18. Ugdymo centro veiklos rūšys:

18.1. pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10

18.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

18.2.1.  pradinis ugdymas, kodas 85.20;

18.2.2. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

18.2.3. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

18.3. kitos ne švietimo veiklos rūšys:

18.3.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

18.3.2. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;

18.3.3. socialinė veikla, nesusijusi su apgyvendinimu, kodas 85.32;

18.3.4. vaikų (moksleivių) dienos priežiūros veikla, įskaitant neįgaliųjų vaikų dienos priežiūrą, kodas 88.91;

18.3.5. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, kodas 88.99;

18.3.6. kitas  keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39.

19. Ugdymo centro  veiklos tikslas – labai didelių ir didelių specialiųjų poreikių (intelekto sutrikimas ir kompleksinė negalia) Molėtų rajono asmenų nuo 6 (7) iki 21 metų mokymas, lavinimas bei vertybinių nuostatų formavimas, pripažįstant šių asmenų gebėjimus ir galias.

20. Ugdymo centro veiklos uždaviniai:

20.1. teikti mokiniams kokybišką ugdymą, atitinkantį jų poreikius ir gebėjimus;

20.2. tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;

20.3. teikti mokiniams reikiamą pagalbą;

20.4. užtikrinti sveiką ir saugią mokymo(si) aplinką.

21. Vykdydamas jai pavestus uždavinius Ugdymo centras atlieka šias funkcijas:

21.1. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintomis Bendrosiomis programomis, atsižvelgdama į Molėtų rajono  savivaldybės ir Ugdymo centro bendruomenės reikmes, taip pat mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

21.2. rengia individualizuotas pradinio ugdymo ir individualizuotas pagrindinio ugdymo programas, neformaliojo vaikų švietimo programas bei mokinių poreikius tenkinančias individualias programas;

21.3. sudaro palankias sąlygas, skatinančias ir puoselėjančiams mokinių dorovinę, kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti jų saviugdos ir saviraiškos poreikius;

21.4. teikia informacinę, specialiąją, specialiąją pedagoginę, psichologinę, socialinę pedagoginę, ir medicinos pagalbą, užtikrina  minimalios priežiūros priemones;

21.5. įvertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

21.6. organizuoja tėvų (kitų teisėtų mokinių atstovų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka;

21.7. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti kvalifikaciją, dalintis gerąja patirtimi;

21.8. kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę ir edukacines aplinkas;

21.9. organizuoja  ir vykdo Ugdymo centre mokinių maitinimą ir vežiojimą;

21.10. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

21.11. viešai skelbia informaciją apie Ugdymo centro veiklą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

21.12. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

22. Mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai mokiniams išduodami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

III. UGDYMO CENTRO  TEISĖS IR PAREIGOS

23. Ugdymo centras, įgyvendindamas jam pavestus tikslą ir uždavinius, atlikdamas jam priskirtas funkcijas, turi teisę:

23.1. parinkti mokymo(si) metodus, formas ir būdus;

23.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius;

23.3. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

23.4. vykdyti rajono, šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

23.5. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

23.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin.,1993, Nr.21-506; 2000, Nr.61-1818) nustatyta tvarka;

23.7. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

24. Ugdymo centro pareigos:

24.1. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams ugdymo aplinką;

24.2. sudaryti higienos normas atitinkančias ugdymo sąlygas;

24.3. suprantamai ir aiškiai, taisyklinga lietuvių kalba perteikti ugdymo turinį, kai teisės aktais nustatyta, kad atitinkamas ugdymo turinys perteikiamas lietuvių kalba;

24.4. užtikrinti veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą;

24.5. viešai skelbti informaciją apie mokyklos veiklą;

24.6. užtikrinti individualizuotų pradinio ugdymo, individualizuotų pagrindinio ugdymo. programų vykdymą;

24.7. užtikrinti atvirumą vietos bendruomenei;

24.8. užtikrinti mokymo sutarčių sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą;

24.9. užtikrinti geros kokybės švietimą;

24.10. vykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

IV. UGDYMO CENTRO  VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

25. Ugdymo centro veiklos teisinis pagrindas:

25.1. direktoriaus patvirtintas strateginis veiklos planas, kuriam yra pritarę Ugdymo centro taryba ir Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo;

25.2. direktoriaus patvirtintas metinis veiklos planas, kuriam yra pritarusi Ugdymo centro taryba;

25.3. direktoriaus patvirtintas ugdymo planas, kuriam yra pritarę Ugdymo centro taryba ir Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

26. Ugdymo centrui vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu. Direktorių skiria į pareigas ir iš jų atleidžia Molėtų rajono savivaldybės taryba arba jos įgaliotas asmuo teisės aktų nustatyta tvarka. Direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Molėtų rajono savivaldybės tarybai bei Savivaldybės administracijos direktoriui, vykdančiam Savivaldybės tarybos jam pavestas funkcijas, susijusias su Ugdymo centro direktoriaus veikla.

27. Direktorius:

27.1. organizuoja Ugdymo centro darbą, kad būtų įgyvendinti Ugdymo centro tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

27.2. vadovauja Ugdymo centro strateginio plano, metinio veiklos plano, švietimo programų rengimui, jas tvirtina, vadovauja jų vykdymui;

27.3. tvirtina Ugdymo centro struktūrą ir darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

27.4. skiria ir atleidžia darbuotojus, tvirtina jų pareigybių aprašymus, skatina juos, skiria drausmines nuobaudas;

27.5. priima mokinius, turinčius didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių (intelekto sutrikimų ir kompleksinių negalių), vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, šiais Nuostatais ir sudaro mokymo sutartis;

27.6. suderinęs su Ugdymo centro taryba tvirtina Ugdymo centro vidaus ir darbo tvarkos taisykles, kuriose nustato mokinių ir darbuotojų teises, pareigas, atsakomybę, bendruomenės narių elgesio ir etikos normas;

27.7. analizuoja Ugdymo centro veiklos ir valdymo išteklių būklę, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

27.8. organizuoja Ugdymo centro veiklos įsivertinimą;

27.9. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

27.10. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes;

27.11. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, sudaro darbuotojams sąlygas kelti kvalifikaciją, pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka:

 27.12. sudaro Ugdymo centro vardu sutartis;

27.13. organizuoja Ugdymo centro dokumentų saugojimą ir valdymą;

27.14. valdo, naudoja Ugdymo centro turtą, lėšas ir jomis disponuoja teisės aktų nustatyta tvarka, vadovaudamasis visuomenės naudos, efektyvumo, racionalumo, viešosios teisės principais;

27.15. inicijuoja Ugdymo centro savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

27.16. bendradarbiauja su mokinių tėvais (kitais teisėtais jų atstovais), švietimo pagalbos, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

27.17. atsako už asmens duomenų teisinę apsaugą, teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;

27.18. atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, Nuostatų laikymąsi Ugdymo centre, Ugdymo centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, tinkamą funkcijų atlikimą;

27.19. yra asignavimų valdytojas ir vykdo jam pavestas pareigas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu;

27.20. sudaro Ugdymo centro vaiko gerovės komisiją ir tvirtina jos darbo reglamentą;

27.21. užtikrina, prižiūri ir atsako už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą Ugdymo centre;

27.22. vadovauja Ugdymo centro mokytojų tarybai;

27.23. kartu su Ugdymo centro taryba sprendžia, ar leisti ant Ugdymo centro pastatų arba Ugdymo centro teritorijoje statyti judriojo (mobilaus) ryšio stotis įstatymų nustatyta tvarka;

27.24. atstovauja Ugdymo centrui kitose institucijose;

27.25. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

28. Ugdymo centro direktoriui sergant, išvykus į komandiruotę, atostogų metu jo funkcijas atlieka pedagogas, kurio pareigybės aprašymas numato Ugdymo centro direktoriaus pavadavimą.

29. Ugdymo centro metodinei veiklai organizuoti sudaromos darbo grupės.

30. Darbo grupės Ugdymo centro direktoriaus įsakymu sudaromos iš Ugdymo centro specialistų pagal individualią specialiosios pagalbos vaikui reikmę  ar laikinai tam tikrai pedagoginei problemai spręsti.

31. Darbo grupei vadovauja mokinio klasės vadovas, kuris organizuoja posėdžius ir apie posėdžio laiką, svarstyti parengtus klausimus raštu informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Posėdis teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Sprendimai priimami atviru balsavimu, balsų dauguma.

32. Darbo  grupė:

32.1. racionaliai derina ugdymo srities, dalyko, toje pačioje klasėje dirbančių mokytojų ir kitų specialistų  individualų  ugdymo planavimą, ugdymo procesą, vertinimą, vadovėlių ir mokymo priemonių pasirinkimą;

32.2. aptaria naujus dokumentus, metodikos naujoves, ugdymo procese mokytojų sukauptą patyrimą;

32.3. tariasi dėl veiklos sričių/ mokomųjų dalykų planų rengimo principų ir tvarkos;

32.4. derina individualizuotas mokinių ugdymo programas;

32.5. nagrinėja ugdymo sėkmingumą, pedagogines problemas, dalijasi gerąja patirtimi;

32.6. dalyvauja diagnozuojant ir vertinant mokinių pasiekimus;

32.7. keičiasi informacija ir bendradarbiauja su visais vaiko ugdymo procese dalyvaujančiais specialistais ir mokinio tėvais;

32.8. analizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybę;

32.9. darbo grupė renkasi ne rečiau kaip tris kartus per mokslo metus;

32.10. darbo grupė dirba kolegialiai pasitarimų metu. Darbo grupės nutarimai dėl mokinio (ių) individualios (ių) ugdymo programos(-ų) dokumentuojami. Su individualiomis ugdymo programomis supažindinami tėvai;

32.11. teikia siūlymus Mokytojų tarybai dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo.

33. Ugdymo centre gali būti steigiama profesinė sąjunga, jos  veiklą Ugdymo centre reglamentuoja įstatymai.

                        V. UGDYMO CENTRO SAVIVALDA

34. Ugdymo centro taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Ugdymo centro savivaldos institucija, renkama dviems metams. Taryba telkia Ugdymo centro mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus), vietos bendruomenę demokratiniam Ugdymo centro valdymui, padeda spręsti Ugdymo centrui aktualius klausimus..

35. Tarybą sudaro 7 nariai. Tris tėvus (globėjus, rūpintojus) renka visuotinis tėvų susirinkimas  atviru balsavimu, balsų dauguma. Susirinkimas teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusės mokinių tėvai( globėjai, rūpintojai). Kandidatus siūlyti, kelti savo kandidatūrą turi teisę visi susirinkime dalyvaujantys tėvai (globėjai, rūpintojai). Tris mokytojus renka mokytojų taryba atviru balsavimu, balsų dauguma mokytojų tarybos posėdyje. Kandidatus siūlyti, kelti savo kandidatūrą turi teisę visi,  dalyvaujantys susirinkime, mokytojų tarybos nariai. Vietos bendruomenės atstovą deleguoja Luokesos seniūnijos seniūnaičių sueiga.

36. Tarybos pirmininkas, ir sekretorius renkami iš tarybos narių atviru balsavimu, balsų dauguma Tarybos posėdyje. Ugdymo centro direktorius negali būti tarybos pirmininkas.

37. Posėdžius organizuoja tarybos pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus pirmininkas raštu informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios.

38. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Tarybos posėdis. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių.

39. Į posėdžius gali būti kviečiami Ugdymo centro rėmėjai, socialiniai partneriai ar kiti asmenys. Nutarimai priimami Tarybos posėdyje atviru balsavimu, dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jie yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams.

40. Ugdymo centro Taryba:

40.1. teikia siūlymus dėl Ugdymo centro strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

40.2. pritaria Ugdymo centro strateginiam, metinės veiklos planams, darbo ir vidaus tvarkos taisyklėms, kitiems mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Ugdymo centro direktoriaus;

40.3. teikia siūlymus Ugdymo centro direktoriui dėl Ugdymo centro struktūros tobulinimo, Nuostatų pakeitimo ar papildymo, pritaria Nuostatų pakeitimams, papildymams, naujai jų redakcijai.

40.4. išklauso Ugdymo centro metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Ugdymo centro direktoriui dėl veiklos tobulinimo, saugių ugdymo(si) ir darbo sąlygų sudarymo;

40.5. teikia siūlymus Molėtų rajono savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai, Ugdymo centro direktoriui dėl materialinio aprūpinimo, lėšų panaudojimo;

40.6. svarsto Ugdymo centro savivaldos institucijų ar bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Ugdymo centro direktoriui;

40.7. deleguoja atstovus į mokytojų atestacijos ir viešo konkurso laisvai Ugdymo centro direktoriaus vietai užimti komisijas, teikia siūlymus, atestuojant Ugdymo centro direktorių;

40.8. priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar Ugdymo centro direktoriaus teikiamais, klausimais;

40.9. pasirenka Ugdymo centro įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką. Analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo.

41. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Ugdymo centro savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Ugdymo centro direktorius, visi Ugdymo centre dirbantys mokytojai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

42. Mokytojų tarybai vadovauja Ugdymo centro direktorius. Sekretorius renkamas atviru balsavimu vieneriems metams.

43. Mokytojų tarybos posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip 4 kartus per metus.

44. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis mokytojų tarybos posėdis. Į posėdžius pagal poreikį gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai.

45. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai tarybos narių. Posėdžius šaukia tarybos pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus pirmininkas raštu informuoja narius ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki posėdžio pradžios.

46. Mokytojų tarybos nutarimai priimami atviru balsavimu, dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma.

47. Mokytojų taryba:

47.1. svarsto ugdymo programų įgyvendinimą, optimalų ugdymo sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą ir individualizavimą, ugdymo pritaikymo galimybes, atsirandančias dėl mokinių specialiųjų poreikių, ugdymosi rezultatus ir problemas, trukdančias jų siekti, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;

47.2. teikia siūlymus dėl Ugdymo centro metinio veiklos, ugdymo planų įgyvendinimo, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos kaupimo ir panaudojimo tobulinimo;

47.3. analizuoja mokinių sveikatos, socialinės paramos, mokymosi, prevencinės veiklos, poilsio, mitybos, saugos klausimus;

47.4. renka atstovus į Tarybą, mokytojų atestacijos komisiją;

47.5. priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar Ugdymo centro direktoriaus teikiamais, klausimais.

48.Ugdymo centre veikia kita Ugdymo centro savivaldos institucija – tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas. Susirinkimui vadovauja pirmininkas, išrinktas pirmame susirinkime atviru balsavimu, balsų dauguma. Kandidatus siūlyti arba kelti savo kandidatūrą gali bet kurio mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).Tėvų susirinkimus kviečia pirmininkas, raštu informuodamas narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas. Susirinkimas teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusės mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai). Nutarimai priimami atviru balsavimu, balsų dauguma.

 1. Tėvų ( globėjų, rūpintojų) susirinkimas:

49.1. teikia siūlymus ugdymo proceso organizavimo ir kitais ugdymo kokybės gerinimo klausimais;

49.2. analizuoja Ugdymo centro lėšų panaudojimo tikslingumą;

49.3. renka atstovus į Ugdymo centro tarybą;

49.4. nagrinėja tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymus, skundus ir teikia siūlymus, sprendžiant iškilusias problemas;

50. Ugdymo centre gali steigtis ir kitos savivaldos institucijos, bendruomenės nariai gali burtis į įvairių interesų grupių (mokytojų, kitų pagalbos specialistų, darbuotojų,  tėvų ar kitų teisėtų mokinių atstovų) asociacijas, organizacijas, sąjungas, vykdančias jų veiklos nuostatuose (įstatuose) numatytus uždavinius ir funkcijas.

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

51. Darbuotojus į darbą Ugdymo centre priima ir atleidžia iš jo Ugdymo centro direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 1. Darbo apmokėjimo tvarką Ugdymo centro darbuotojams nustato Darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Švietimo ir mokslo ministro įsakymai, Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimai.
 2. Ugdymo centro direktorius, mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

VII. UGDYMO CENTRO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ, UGDYMO CENTRO VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 1. Ugdymo centras patikėjimo teise valdo perduotą savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo įstatymų ir Molėtų rajono  savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
 2. Ugdymo centro lėšos:

55.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Molėtų rajono  savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

55.2. pajamos už teikiamas paslaugas;

55.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

55.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

 1. Ugdymo centras gali būti paramos gavėjas. Paramos lėšos naudojamos įstatymų nustatyta tvarka.
 2. Ugdymo centras buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka, Finansines operacijas vykdo Ugdymo centro buhalteris, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Mokyklos direktoriaus patvirtinta apskaitos politika, finansų kontrolės taisyklėmis.
 3. Ugdymo centro finansinį auditą atlieka Molėtų rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, Centralizuotas vidaus audito skyrius.
 4. Ugdymo centro veiklos valstybinę priežiūrą atlieka Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.  
 5. Ugdymo centro priežiūrą vykdo Molėtų rajono savivaldybės taryba ir Molėtų rajono savivaldybės administracija.
 6. Ugdymo centro veiklos kokybės išorinį vertinimą atlieka Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra.
 7. Valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

                            VIII.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Informacija apie Ugdymo centro veiklą, kurią remiantis Nuostatais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais reikia paskelbti viešai, pateikiama Ugdymo centro interneto svetainėje www.kijeliuspuc.istaiga.lt  ir vietos spaudoje. Skelbdamas informaciją apie savo veiklą ir rezultatus, Ugdymo centras vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr.480 patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų internetinėms svetainėms aprašu.
 2. Ugdymo centro nuostatus, jų pakeitimus, papildymus, pritarus Ugdymo centro tarybai, tvirtina Molėtų rajono savivaldybės taryba.
 3. Ugdymo centro nuostatai keičiami ir papildomi Molėtų rajono savivaldybės tarybos. Ugdymo centro tarybos ir Ugdymo centro direktoriaus iniciatyva teisės aktų nustatyta tvarka. Nuostatų papildymai ir pakeitimai derinami su Ugdymo centro taryba.
 4.  Ugdymo centras registruojamas teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Ugdymo centras reorganizuojamas, pertvarkomas, likviduojamas  Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Švietimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Sprendimas dėl Ugdymo centro reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ar Ugdymo centro grupės, ar tipo pakeitimo skelbiamas vietos spaudoje, Molėtų rajono savivaldybės ir Ugdymo centro interneto svetainėse.

                                        _______________________________________

 

Direktorė                                                                                                       Asta Jakovlevienė

PRITARTA

Ugdymo centro tarybos 2012 m. rugpjūčio 31 d.

posėdžio protokoliniu sprendimu Nr.2

 

 

 

Atnaujinta: 2024-03-27