Kijėlių specialusis ugdymo centras

Ugdymo centro taryba

Ugdymo centro taryba:

Nr. Vardas Pavardė Atstovauja Pareigos
1. Virginija Driominienė vyr. auklėtoja pirmininkė
2. Lina Rupeikienė vyr. auklėtoja sekretorė
3. Renata Bilinskienė mokinių tėvų atstovė narė
4. Irina Guobienė mokinių tėvų atstovė narė
5. Andželika Kulionienė mokinių tėvų atstovė narė
6. Vilė Žalienė Luokesos seniūnijos, Kijėlių kaimo seniūnaitė narė

Ugdymo centro tarybos funcijos:

  • teikia siūlymus dėl Ugdymo centro strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
  • pritaria Ugdymo centro strateginiam, metinės veiklos planams, darbo ir vidaus tvarkos taisyklėms, kitiems mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Ugdymo centro direktoriaus;
  • teikia siūlymus Ugdymo centro direktoriui dėl Ugdymo centro struktūros tobulinimo, Nuostatų pakeitimo ar papildymo, pritaria Nuostatų pakeitimams, papildymams, naujai jų redakcijai.
  • išklauso Ugdymo centro metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Ugdymo centro direktoriui dėl veiklos tobulinimo, saugių ugdymo(si) ir darbo sąlygų sudarymo;
  • teikia siūlymus Molėtų rajono savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai, Ugdymo centro direktoriui dėl materialinio aprūpinimo, lėšų panaudojimo;
  • svarsto Ugdymo centro savivaldos institucijų ar bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Ugdymo centro direktoriui;
  • deleguoja atstovus į mokytojų atestacijos ir viešo konkurso laisvai Ugdymo centro direktoriaus vietai užimti komisijas, teikia siūlymus, atestuojant Ugdymo centro direktorių;
  • priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar Ugdymo centro direktoriaus teikiamais, klausimais;
  • pasirenka Ugdymo centro įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką. Analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo.
Atnaujinta: 2024-03-27