Kijėlių specialusis ugdymo centras

Pranešimas apie Reoragnizavimo sąlygų parengimą

 • Paskelbė : Asta Jakovlevienė
 • Paskelbta: 2024-04-15
 • Kategorija: Pranešimai

MOLĖTŲ R. KIJĖLIŲ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO REORGANIZAVIMO, PRIJUNGIANT JĮ PRIE  MOLĖTŲ R. ALANTOS GIMNAZIJOS, SĄLYGŲ APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centro reorganizavimo prijungimo būdu, prijungiant jį prie Molėtų r. Alantos gimnazijos, sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centro reorganizavimo, prijungimo prie Molėtų r. Alantos gimnazijos, tikslą, būdą ir tvarką.
 2.  Šis Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 straipsniu, 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2.101 ir 2.103 straipsniais, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2 ir 6 dalimis, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 16 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 24  straipsniu, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo”, Molėtų rajono savivaldybės 2024 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. B1-50 „Dėl sutikimo reorganizuoti Molėtų r. Kijėlių specialųjį ugdymo centrą, prijungiant jį prie Molėtų r.  Alantos gimnazijos“ bei įgyvendinant Molėtų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2022-2026 metų bendrąjį planą, patvirtintą Molėtų rajono savivaldybės Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. B1-49 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. B1-26 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2022-2026 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“.

II SKYRIUS

REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIOS ĮSTAIGOS

 

 1. Reorganizuojama savivaldybės įstaiga:
  1. įstaigos pavadinimas – Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras;
  2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
  3. įstaigos buveinė – Pušynėlio  g. 2, Kijėliai, LT-33153 Molėtų rajonas;
  4.    įstaigos kodas – 195401122;
   1.  registras – duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (registro tvarkytojas VĮ Registrų centras).
 2.   Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo:
  1.   įstaigos pavadinimas –Molėtų r. Alantos gimnazija;
  2.   teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
  3.   įstaigos buveinė – A. Kraujelio g. 3, Alanta, LT-33312 Molėtų rajonas;
  4.   įstaigos kodas – 191227973;
   1. registras – duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (registro tvarkytojas VĮ Registrų centras).

 

III SKYRIUS

REORGANIZAVIMO BŪDAS, TIKSLAS, PASIBAIGIANTIS JURIDINIS ASMUO, TĘSIANTIS VEIKLĄ PO REORGANIZAVIMO JURIDINIS ASMUO, ĮSTAIGOS TEISES IR PAREIGAS PO REORGANIZAVIMO ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA

 

 1. Reorganizavimo būdas – prijungimas: reorganizuojamo juridinio asmens Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centro prijungimas prie reorganizavime dalyvaujančio juridinio asmens - Molėtų r. Alantos gimnazijos.
 2. Reorganizavimo tikslas – sumažinti biudžetinių įstaigų skaičių, optimizuoti šių įstaigų funkcijas ir jų valdymą, racionaliau naudoti materialinius ir finansinius išteklius.
 3. Pasibaigiantis juridinis asmuo – reorganizuojama įstaiga: Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras, kuris po reorganizavimo tampa Molėtų r. Alantos gimnazijos Kijėlių specialiojo ugdymo skyriumi, vykdantis veiklą adresu Pušynėlio  g. 2, LT-33153, Kijėliai, Luokesos sen., Molėtų rajonas.
 4. Pasibaigus reorganizavimui, baigiasi Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centro teisės ir pareigos. Kaip juridinis asmuo savo veiklą Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras baigia nuo jos išregistravimo iš VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro dienos, bet ne vėliau kaip 2024 m. rugpjūčio 31 d.
 5. Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centro teises ir pareigas nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. perima Molėtų r. Alantos gimnazija, kuri vykdys  priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas bei Molėtų r. Kijėlių specialiajame ugdymo skyriuje vykdys pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotas programas bei socialinių įgūdžių ugdymo programą;
 6.  Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras reorganizuojamas savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, Molėtų rajono savivaldybės tarybos, kuri yra vienintelė reorganizuojamo ir reorganizavime dalyvaujančio juridinių asmenų dalyvė, sprendimu.
 7. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos – Molėtų r. Alantos gimnazijos – savininko teises ir pareigas įgyvendina Molėtų rajono savivaldybės meras, išskyrus tas biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas, kurios yra priskirtos išimtinei ir paprastajai savivaldybės tarybos kompetencijai (jeigu paprastosios savivaldybės tarybos kompetencijos įgyvendinimo savivaldybės taryba nėra perdavusi savivaldybės merui).

 

IV SKYRIUS

REORGANIZAVIMO ETAPAI IR VYKDYTOJAI

 

 1. Reorganizavimo procedūrų pradžia – reorganizavimo sąlygų viešo paskelbimo diena. Iki 2024 m. balandžio 15 d. Civilinio kodekso nustatyta tvarka vieną kartą skelbiama apie reorganizavimo sąlygų sudarymą viešai Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centro, Molėtų r. Alantos gimnazijos, vietinėje spaudoje ir Molėtų rajono savivaldybės internetinėse svetainėse (atsakingi vykdytojai – reorganizuojamas juridinis asmuo, reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo ir Molėtų rajono savivaldybės administracija).
 2. VĮ Registrų centrui (Juridinių asmenų registrui) dokumentai (prašymas įregistruoti juridinio asmens teisinį statusą, reorganizavimo sąlygų aprašas ir dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas atlyginimas už įregistravimą) reikalingi reorganizuojamo juridinio asmens statusui įregistruoti, pateikiami ne vėliau kaip reorganizavimo sąlygų paskelbimo dieną (atsakingi vykdytojai – reorganizuojamas juridinis asmuo ir reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo).
 3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Molėtų skyriui per 3 dienas nuo Juridinių asmenų registre įregistravimo juridinio asmens teisinio statuso (reorganizuojamas, dalyvaujantis reorganizavime) pateikia pranešimą apie apdraustųjų darbuotojų valstybinio socialinio draudimo pabaigą, nurodydamas apdraustuosius, kurių valstybinis socialinis draudimas nutraukiamas Molėtų r. Kijėlių specialiajame ugdymo centre ir bus tęsiamas Molėtų r. Alantos gimnazijoje (atsakingi vykdytojai – reorganizuojamas juridinis asmuo ir reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo).
 4. Apie reorganizuojamos įstaigos reorganizavimo sąlygų sudarymą pranešama raštu visiems juridinio asmens kreditoriams, paslaugų teikėjams (atsakingi vykdytojai – reorganizuojamas juridinis asmuo ir reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo).
 5. Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centro  direktorius ne vėliau kaip iki 2024 m. balandžio  15 d. teisės aktų nustatyta tvarka:
  1. apie mokyklos reorganizavimą raštu informuoja Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centro  mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus);
  2. informuoja darbuotojus apie darbo sąlygų pasikeitimą nuo 2024 m. rugpjūčio 31 d. arba darbo sutarčių nutraukimą, rengia konsultacijas su mokyklos darbuotojų atstovais apie darbo sąlygų pasikeitimą ir (ar) galimą atleidimą iš darbo.
 6. Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centro  darbuotojų darbo santykiai nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. tęsiami Molėtų r. Alantos gimnazijoje Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka, išskyrus, perteklinę funkciją atliekančius darbuotojus.  
 7. Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centro  darbuotojai, kurių darbo funkcijos tampa perteklinės nuo 2024 m. rugsėjo 1 d., Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarkoje nustatytais terminais, įspėjami apie darbo sutarties sąlygų pasikeitimą ir (arba) darbo sutarties (susitarimo) nutraukimą, ir laisvas darbo vietas.  
 8. Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centro  ir Molėtų r. Alantos gimnazijos direktoriams įspėjimus apie darbo sutarties sąlygų pasikeitimą ir (arba) darbo sutarties (susitarimo) nutraukimą pasirašo Molėtų rajono  savivaldybės meras.
 9. Iki 2024 m. gegužės 31 d. atliekamas Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centro  turto ir atsiskaitymų inventorizavimas; 2024 m. gegužės 31 d. duomenimis, inventorizuotas turtas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Molėtų rajono  savivaldybės tarybos sprendimais bei savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais teisės aktų nustatyta tvarka perduodami Molėtų r. Alantos gimnazijai iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. (atsakingas vykdytojas – reorganizuojama įstaiga).
 10. Turto perdavimo ir priėmimo aktus iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. pasirašo Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centro  atstovai (direktorius, už įstaigos turtą materialiai atsakingas asmuo, finansininkas), Molėtų r. Alantos gimnazijos atstovai (direktorius, už įstaigos turtą materialiai atsakingas asmuo, finansininkas).
 11. Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centro  archyvas, kiti dokumentai iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. teisės aktų nustatyta tvarka perduodami Molėtų r. Alantos gimnazijai. Mokyklų direktoriai pasirašo dokumentų perdavimo-priėmimo aktus.
 12. Reorganizuojamas Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras  atsiskaito su paslaugų teikėjais iki 2024 m. rugpjūčio 28 d.
 13. Reorganizuojamos Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centro  finansinius įsipareigojimus po reorganizavimo perims Molėtų r. Alantos gimnazija.
 14. Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centro  antspaudas ir spaudai, pasirašius turto ir dokumentų perdavimo ir priėmimo aktus, nustatyta tvarka sunaikinami (atsakingas vykdytojas – reorganizuojamas juridinis asmuo).
 15. Teisės aktų nustatyta tvarka iki 2024 m. rugpjūčio 31 d.:
  1. Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras  išregistruojamas iš Juridinių asmenų registro, pateikus prašymą išregistruoti ir įstaigos registravimo pažymėjimą (atsakingas vykdytojas – reorganizuojamas juridinis asmuo).
  2. Juridinių asmenų registre įregistruojami naujos redakcijos Molėtų r. Alantos gimnazijos nuostatai (atsakingas vykdytojas – reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo).

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Reorganizavimo laikotarpiu Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centro  ir Molėtų  rajono Alantos gimnazijos vadovai:
  1. užtikrina nepertraukiamą įstaigų veiklą;
  2. priima į darbą naujus darbuotojus tik suderinę su Molėtų rajono savivaldybės administracija;
 2. Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras  įpareigoja sudaryti tik tuos sandorius, kurie būtini įstaigos veiklai užtikrinti iki reorganizavimo pabaigos, o juos sudarant, informuoti kitas sandorių šalis apie įstaigos reorganizavimą.
 3. Reorganizavimas vykdomas iš reorganizuojamo juridinio asmens ir reorganizavime dalyvaujančio juridinio asmens patvirtintų biudžetinių asignavimų.
 4. Reorganizavimo pabaiga – 2024 m. rugpjūčio 31 d.

 

Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo

 centro direktorė

Asta Jakovlevienė

Molėtų r. Alantos gimnazijos

direktorė

Dalia Skebienė

 

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos